fbpx

Regulamin

29 października 2018

13. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY im. MICHAŁA SPISAKA
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Dąbrowa Górnicza 2018/2019

Pobierz regulamin 13. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO im. MICHAŁA SPISAKA  (w formacie PDF)

——————————

REGULAMIN

13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka

I ORGANIZATORZY
13. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, zwany dalej Konkursem, organizowany
jest przez:
• Pałac Kultury Zagłębia
• Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
• Gminę Dąbrowa Górnicza

II FORMUŁA KONKURSU
1. Konkurs odbywa się w dziedzinie kultury i sztuki.
2. Konkurs odbywa się corocznie.
3. Konkurs odbywa się każdego roku w innych specjalnościach.
4. W 2019 r. Konkurs odbędzie się w terminie od 14 do 23 września w specjalnościach:
• harfa
• klarnet
• saksofon
5. Konkurs może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od Organizatorów, jednak nie później niż
do 16 sierpnia 2019 r. W przypadku odwołania Konkursu, uczestnikom zostaną zwrócone
wniesione opłaty konkursowe po potrąceniu opłat bankowych.

III KANDYDACI
1. Warunkiem przystąpienia kandydata do Konkursu jest jednoczesne spełnienie wszystkich
warunków określonych w niniejszym regulaminie.
2. W 2019 r. Konkurs adresowany jest do muzyków wszystkich narodowości urodzonych
po 14 września 1989 r.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną i/lub pełną
zdolność do czynności prawych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawych mogą wziąć
udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
4. W przypadku osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18. roku życia wymagana jest pisemna
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

IV REJESTRACJA
1. Rejestracja w Konkursie jest równoznaczna ze zgodą na udział w wydarzeniu oraz akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Termin rejestracji w Konkursie upływa 14 czerwca 2019 r. Zgłoszenia dostarczone po ww.
terminie, niespełniające wszystkich warunków rejestracji lub niekompletne nie będą
rozpatrywane.
3. Informacja o prawidłowej rejestracji w Konkursie oraz terminie ewentualnych eliminacji
wstępnych zostanie dostarczona kandydatom drogą elektroniczną do 8 lipca 2019 r.
4. Organizatorzy nie zwracają kandydatom nadesłanych na Konkurs dokumentów.
5. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego
dostępnego na oficjalnej stronie Konkursu www.spisakkonkurs.pl. Do formularza zgłoszeniowego
wymagane jest dołączenie następujących załączników:

• krótka nota biograficzna do wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem. Nazwy
własne należy podawać w poprawnej i pełnej formie np. imiona, nazwiska, nazwy instytucji.
Długość noty nie może przekroczyć 1800 znaków ze spacjami. Notę należy załączyć
w formacie .doc lub .docx, w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język angielski.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrótów, redakcji i edycji not;
• dwie aktualne fotografie, w tym przynajmniej jedna fotografia portretowa, do wykorzystania
w publikacjach związanych z Konkursem. Fotografie należy załączyć w formacie .jpg lub .tiff,
rozdzielczość minimum 300 dpi;
• w przypadku osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18. roku życia zgoda na udział
w Konkursie podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

V OPŁATY
1. Wpisowe wynosi 50 EURO lub równowartość tej kwoty w PLN, przeliczone zgodnie ze średnim
kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień dokonania wpłaty wpisowego.
Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora:
Pałac Kultury Zagłębia
Bank PeKaO SA
nr konta: 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254
IBAN PL 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254
Kod SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata / 13. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała
Spisaka
2. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na akompaniatora zapewnianego przez Organizatora
należy wpłacić dodatkowo na ww. konto kwotę 25 EURO lub równowartość tej kwoty w PLN,
przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień
dokonania wpłaty. Opłata 25 EURO zawiera ewentualne eliminacje wstępne, jedną próbę, występ
konkursowy w pierwszym i drugim etapie.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłaty nie podlegają zwrotowi.
4. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.

VI PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs dopuszcza w szczególnych przypadkach przeprowadzenie eliminacji wstępnych.
O ewentualnych eliminacjach wstępnych kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną
do 8 lipca 2019 r. Szczegóły, forma oraz przebieg eliminacji wstępnych zostanie podany, jeżeli
zaistnieje potrzeba przeprowadzenia tego dodatkowego etapu Konkursu.
2. Koncert Inauguracyjny odbędzie się 14 września 2019 r.
3. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności i odbędą się w trzech etapach:

  • I etap (15-16 września 2019 r.) – przesłuchania wszystkich uczestników dopuszczonych
    do Konkursu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Organizatorzy przewidują dodatkowe sesje.
  • II etap (17-19 września 2019 r.) – w danej specjalności zostanie dopuszczonych nie więcej niż
    12 uczestników. W szczególnych przypadkach jury może zwiększyć liczbę zakwalifikowanych
    uczestników o 1 osobę w każdej specjalności.
  • III etap (20-22 września 2019 r.) – w danej specjalności zostanie dopuszczonych nie więcej niż

4 uczestników. W szczególnych przypadkach jury może zwiększyć liczbę zakwalifikowanych
uczestników o 1 osobę w każdej specjalności. III etap odbędzie się z towarzyszeniem Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Organizator
zakwalifikowanym uczestnikom zapewnia jedną próbę z orkiestrą.
4. Uczestnicy zobowiązani są przybyć minimum 1 godzinę przed przesłuchaniami każdego z etapów
Konkursu.
5. Podczas rejestracji w Biurze Konkursu, uczestnik jest zobowiązany okazać dokument urzędowy
(dowód osobisty, paszport) poświadczający tożsamość oraz datę urodzenia.
6. Podczas wszystkich etapów Konkursu obowiązuje alfabetyczna kolejność przesłuchań, począwszy
od litery wylosowanej przez Organizatorów. Ze względów organizacyjnych, z ważnych powodów,
za zgodą przewodniczącego jury, Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności
przesłuchań w ramach jednego dnia. Kolejność przesłuchań w formie listy będzie każdorazowo
zamieszczana w dzień poprzedzający przesłuchanie w następujących punktach:
• Pałac Kultury Zagłębia
• Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
• miejsce zakwaterowania uczestników
• strona internetowa www. spisakkonkurs.pl
7. Koncert Laureatów odbędzie się 23 września 2019 r. Podczas Koncertu Laureatów nastąpi
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Wszyscy laureaci zobowiązani są do udziału w Koncercie
Laureatów bez dodatkowej gratyfikacji. Absencja jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody
pieniężnej. Program zostanie ustalony przez jury w porozumieniu z laureatami. Laureaci
zobowiązani są do wykonania programu zgodnie z ww. ustaleniami.

VII ZAKWATEROWANIE I TRANSPORT
1. Organizator zapewnia pobyt i pokrywa koszty zakwaterowania uczestników i ich akompaniatorów
na czas udziału w Konkursie. Organizator nie zapewnia pobytu pozostałym osobom
towarzyszącym uczestnikom.
2. Uczestnicy pokrywają indywidualne koszty podróży i wyżywienia.
3. Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu wizy. Na indywidualną prośbę uczestnika, Organizator
może wydać zaświadczenie o uczestnictwie w Konkursie.
4. Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce.
Zalecane jest posiadanie ww. ubezpieczenia ze względu na nieprzewidziane wypadki.

VIII JURY
1. Jury Konkursu składa się z wybitnych artystów muzyków polskich i zagranicznych.
2. Skład jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
3. Regulamin prac jury zostanie ustalony na pierwszym posiedzeniu jury, przed rozpoczęciem
przesłuchań konkursowych.
4. Punktacja jurorów może zostać upubliczniona po każdym z etapów Konkursu, wyniki Konkursu
są średnią z drugiego i trzeciego etapu przesłuchań.
5. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

IX NAGRODY
1. Wszystkim uczestnikom przyznawane są dyplomy wyłącznie w polskiej wersji językowej:

• I etap – dyplom uczestnictwa
• II etap – dyplom półfinalisty
• III etap – dyplom finalisty
2. Finalistom w każdej specjalności mogą zostać przyznane nagrody:
• I nagroda – 12 000 zł brutto oraz statuetka
• II nagroda – 9000 zł brutto oraz statuetka
• III nagroda – 6000 zł brutto oraz statuetka
• wyróżnienie – 3000 zł brutto
3. Od nagród zostanie potrącony podatek, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce
w dniu 23 września 2019 r.
4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rachunek bankowy laureata, w terminie do 30 dni
od dnia zakończenia Konkursu, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi danych rachunku
bankowego, na który ma być przesłana nagroda.
5. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane na rzecz laureatów po wcześniejszym przekazaniu
Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych wymaganych do uregulowania kwestii
zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 proc. wartości nagrody. Organizator Konkursu
jako płatnik przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu
laureatów.
6. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł: Laureat 13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego
im. Michała Spisaka.
7. Jury ma prawo zmienić liczbę i układ nagród głównych i wyróżnień z zastrzeżeniem, że kwota
poszczególnych nagród głównych i wyróżnień nie może być niższa ani wyższa od podanych
w regulaminie.
8. Jury ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród głównych i wyróżnień.
9. Niezależnie od ww. nagród mogą zostać przyznane nagrody pozaregulaminowe.
10. Nagrody o charakterze pozaregulaminowym, zarówno pieniężne, jak i rzeczowe, ufundowane
przez instytucje i osoby prywatne, należy zgłosić do dyrektora artystycznego Konkursu przed
rozpoczęciem trzeciego etapu Konkursu.
11. Jury ma prawo nie przyznać nagród specjalnych lub zadecydować o ich podziale.

X PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo),
wykorzystanie i publikację wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji
elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie
drukowanej.
2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe
związane z wykonaniem utworów i prawa wizerunku własnego wykonywanego podczas trwania
Konkursu.
3. Uczestnicy przenoszą ww. prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób
nieograniczony czasowo i terytorialne na poniższych polach eksploatacji:
• utrwalenie
• zwielokrotnienie w każdej technice
• wprowadzenie do pamięci komputera, sieci internet lub innej
• publiczne odtwarzanie i wykonywanie

• wystawianie
• wyświetlanie
• najem
• dzierżawa
• wprowadzenie do obrotu handlowego
• nadawanie, integralne transmisje, retransmisje za pomocą wizji lub fonii, przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne i satelitarne, oraz za pomocą sieci internet lub innej.
4. Eksploatacja ww. praw na ww. polach będzie dokonywana przez podmioty uprawnione przez
Organizatora.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
uczestnika Konkursu.

XI OCHRONA DANYCH
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Administratorem podanych danych będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
przy Placu Wolności 1, w okresie od daty ich podania przez okres 2 lat; w przypadku przyznania
nagród, dane osób nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych przez okres 5 lat.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz promocji 13. Międzynarodowego
Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.
5. Na podstawie odrębnej zgody, dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu
informacji uczestników o kolejnych edycjach Konkursu. W tym celu dane będą przetwarzane do
czasu wycofania zgody przez uczestnika. Możesz, ale nie musisz wyrażać na to zgody.
6. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
• Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną przekazane do Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w celu organizacji zakwaterowania uczestników.
Dane zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.spisakkonkurs.pl w celu
informowania uczestników o kolejności przesłuchań, harmonogramie prób oraz wynikach
poszczególnych etapów Konkursu.
• Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną przekazane akompaniatorom w celu
kontaktu, ustalenia harmonogramu prób, weryfikacji programu konkursowego itp.
• Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i noty biograficznej zostaną przekazane do biura
tłumaczeń w celu przełożenia tekstu na język polski lub angielski.
• Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail mogą zostać
przekazane sponsorom lub patronom, którzy zdecydują się przyznać nagrody lub wyróżnienia
w ramach Konkursu.
• Dane wizerunkowe zostaną wykorzystane w celach marketingowych Organizatora,
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego
medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach
społecznościowych oraz w formie drukowanej.

• Dostęp do Twoich danych może mieć firma obsługująca i serwisująca stronę internetową
Konkursu.
7. Podając swoje dane osobowe, masz prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, ograniczenia
ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego
(PUODO).
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany,
z uwzględnieniem profilowania.
9. W formularzu zgłoszenia konieczne jest zaakceptowanie (zaznaczenie) wszystkich zgód
oznaczonych tzw. gwiazdką na przetwarzanie danych.

XII PROGRAM KONKURSU
1. Organizatorzy informują o obowiązku i konieczności posiadania oryginalnych wydań materiałów
nutowych utworów przedstawionych w programie Konkursu poszczególnych specjalności.
Przystępując do Konkursu, uczestnik poświadcza legalność materiałów nutowych, z których będzie
korzystać.
2. Uczestnicy mogą dokonywać zmian w zgłoszonym do Konkursu programie, jednak nie później niż
do 11 sierpnia 2019 r. Zmiany należy przesłać drogą elektroniczną na adres
sekretariat@palac.art.pl.
3. Czas trwania przesłuchań pojedynczego uczestnika nie powinien przekroczyć: 20 min w I etapie,
40-45 min w II etapie, 20-30 min w III etapie (w zależności od specjalizacji).

HARFA
*W II etapie dopuszcza się wykonanie z nut utworu Movimento rapsodico Krzysztofa Meyera. Pozostałe
utwory należy wykonać z pamięci.
I etap, trzy utwory:
1. Eric Schmidt Etiuda nr 6 ze zbioru Six Etudes (wydawca: Éditions Alphonse Leduc)
2. jedna, dowolna, kompletna sonata François-Josepha Nadermana ze zbioru Sept Sonates
progressives (wydawca: Éditions Alphonse Leduc)
3. jeden utwór dowolny
II etap, dowolny, zróżnicowany stylistycznie recital (40-45 min) zawierający obowiązkowo:
1. Nino Rota Sarabanda e Toccata (wydawca: Ricordi)
2. Krzysztof Meyer Movimento rapsodico (wydawca: Internationale Musikverlage Hans Sikorski,
Hamburg)
III etap, jeden utwór z orkiestrą:
1. Reinhold Glière Concerto Es-dur op. 74 (wydawca: Lyra)

KLARNET
I etap, dwa utwory:
1. Carl Maria von Weber Koncert klarnetowy f-moll cz. 1. op. 73 z fortepianem (utwór należy
wykonywać z pamięci)
2. jeden utwór do wyboru:
• Igor Strawiński Three Pieces
• Jörg Widmann Fantasie
• Edison Denisov Sonata
• Franco Donatoni Clair cz. I
• Tiberiu Olah Sonata
• Bruno Mantovani Bug
II etap, trzy utwory:
1. Claude Debussy Première Rhapsodie (wersja z fortepianem, utwór należy wykonać z pamięci)
2. Jan Wincenty Hawel Rhapsody – Romans op. 154 (wydawca: MERAKEL, nr katalogowy 1451, cena:
35 zł, www.merakel.com.pl)
3. jeden utwór do wyboru:
• Johannes Brahms Sonata nr 1 f-moll op. 120
• Johannes Brahms Sonata nr 2 Es-dur op. 120
• Robert Schumann Fantasiestücke op. 73
III etap, jeden utwór z orkiestrą:
1. Wolfgang Amadeusz Mozart Koncert klarnetowy A-dur KV 622 (utwór należy wykonywać z
pamięci).

SAKSOFON
I etap, dwa utwory:
1. Johann Sebastian Bach Partita a-moll BWV 1013, części: Allemande, Courante, Sarabande
(wydawca: G. Henle Verlag); utwór musi być wykonany na saksofonie altowym bez powtórek,
uczestnik ma prawo do własnej interpretacji artykulacji oraz ozdobników
2. Pierre Sancan Lamento et Rondo (wydawca: Durand Salabert Eschig)
II etap, trzy utwory:
1. jeden, dowolny utwór na saksofon solo (sopranowy, altowy, tenorowy, barytonowy)
skomponowany po 1980 r.; uczestnik ma obowiązek przedłożyć kopię utworu solowego do wglądu
jury przed przesłuchaniami II etapu
2. jeden utwór do wyboru:
• Alfred Desenclos Prélude Cadence et Finale (wydawca: Éditions Alphonse Leduc)
• Fernande Decruck Sonate en Ut dièse na saksofon altowy i fortepian (wydawca: Gérard
Billaudot Éditeur)
• Edison Denisov Sonate na saksofon altowy i fortepian (wydawca: Éditions Alphonse Leduc)

• William Albright Sonata na saksofon altowy i fortepian (wydawca: Ed. Peters)
3. Józef Świder Scherzo na saksofon altowy i fortepian (wydawca: Merakel)
III etap, jeden utwór z orkiestrą:
1. Henry Tomasi Concerto na saksofon altowy i orkiestrę (utwór należy wykonywać z
pamięci). (wydawca: Alphonse Leduc)

XIII POZOSTAŁE
1. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie należą do kompetencji
jury, decyzje ma prawo podejmować dyrektor artystyczny Konkursu. Decyzje te są nieodwołalne
i niezaskarżalne.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawdo do zmian w niniejszym regulaminie bez podania
przyczyny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
4. Ewentualne spory sądowe zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Organizatora.

Pozostałe newsy