Regulamin

12. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY im. MICHAŁA SPISAKA
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Dąbrowa Górnicza 2018

Pobierz regulamin 12. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO im. MICHAŁA SPISAKA  (w formacie PDF)

——————————————————————————————-

REGULAMIN

 1. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka

 

I ORGANIZATORZY

 1. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez:
 • Pałac Kultury Zagłębia
 • Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Gminę Dąbrowa Górnicza

II FORMUŁA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w dziedzinie kultury i sztuki.
 2. Konkurs odbywa się corocznie.
 3. Konkurs odbywa się każdego roku w innych specjalnościach.
 4. W 2018 r. Konkurs odbędzie się w terminie od 14 do 23 września w specjalnościach:
 • fagot
 • róg
 • kontrabas
 1. Konkurs może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od Organizatorów, jednak nie później niż do 18 sierpnia 2018 r. W przypadku odwołania Konkursu, uczestnikom zostaną zwrócone wniesione opłaty konkursowe po potrąceniu opłat bankowych.

III KANDYDACI

 1. Warunkiem przystąpienia kandydata do Konkursu jest jednoczesne spełnienie wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W 2018 r. Konkurs adresowany jest do muzyków wszystkich narodowości urodzonych po 14 września 1988 r.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną i/lub pełną zdolność do czynności prawych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawych mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18. roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

IV REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Konkursie jest równoznaczna ze zgodą na udział w wydarzeniu oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Z powodu problemów technicznych z oficjalną stroną konkursu, termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu zostaje przedłużony do 24 czerwca 2018.
 3. Termin rejestracji w Konkursie upływa 24 czerwca 2018 r. Zgłoszenia dostarczone po ww. terminie, niespełniające wszystkich warunków rejestracji lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 4. Informacja o prawidłowej rejestracji w Konkursie oraz terminie ewentualnych eliminacji wstępnych zostanie dostarczona kandydatom drogą elektroniczną do 9 lipca 2018 r.
 5. Organizatorzy nie zwracają kandydatom nadesłanych na Konkurs dokumentów.
 6. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie Konkursu spisakkonkurs.pl. Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest dołączenie następujących załączników:
 • krótka nota biograficzna do wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem. Nazwy własne należy podawać w poprawnej i pełnej formie np. imiona, nazwiska, nazwy instytucji. Długość noty nie może przekroczyć 1800 znaków ze spacjami. Notę należy załączyć w formacie .doc lub .docx, w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język angielski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrótów, redakcji i edycji not;
 • dwie aktualne fotografie, w tym przynajmniej jedna fotografia portretowa, do wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem. Fotografie należy załączyć w formacie .jpg lub .tiff, rozdzielczość minimum 300 dpi;
 • dowód wpłaty wpisowego;
 • w przypadku osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18. roku życia zgoda na udział w Konkursie podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

V OPŁATY

 1. Wpisowe wynosi 50 EURO lub równowartość tej kwoty w PLN, przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień dokonania wpłaty wpisowego. Wpisowe należy wpłacić na konto:

 

Pałac Kultury Zagłębia

Bank PeKaO SA

nr konta: 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254

IBAN PL 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254

Kod SWIFT: PKOPPLPW

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata / 12. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka

 1. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na akompaniatora zapewnianego przez Organizatora należy wpłacić dodatkowo na ww. konto kwotę 25 EURO lub równowartość tej kwoty w PLN, przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. Opłata 25 EURO zawiera ewentualne eliminacje wstępne, jedną próbę, występ konkursowy w pierwszym i drugim etapie.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłaty nie podlegają zwrotowi.

VI PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs dopuszcza w szczególnych przypadkach przeprowadzenie eliminacji wstępnych. O ewentualnych eliminacjach wstępnych kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną do 9 lipca 2018 r. Szczegóły, forma oraz przebieg eliminacji wstępnych zostanie podany, jeżeli zaistnieje potrzeba przeprowadzenia tego dodatkowego etapu Konkursu.
 2. Koncert Inauguracyjny odbędzie się 14 września 2018 r.
 3. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności i odbędą się w trzech etapach:
 • I etap (15-16 września 2018 r.) – przesłuchania wszystkich uczestników dopuszczonych do Konkursu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Organizatorzy przewidują dodatkowe sesje.
 • II etap (17-19 września 2018 r.) – w danej specjalności zostanie dopuszczonych nie więcej niż 12 uczestników. W szczególnych przypadkach jury może zwiększyć liczbę zakwalifikowanych uczestników o 1 osobę w każdej specjalności.
 • III etap (20-22 września 2018 r.) – w danej specjalności zostanie dopuszczonych nie więcej niż 4 uczestników. W szczególnych przypadkach jury może zwiększyć liczbę zakwalifikowanych uczestników o 1 osobę w każdej specjalności. III etap odbędzie się z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Organizator zakwalifikowanym uczestnikom zapewnia jedną próbę z orkiestrą.
 1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć minimum 1 godzinę przed przesłuchaniami każdego z etapów Konkursu.
 2. Podczas wszystkich etapów Konkursu obowiązuje alfabetyczna kolejność przesłuchań, począwszy od litery wylosowanej przez Organizatorów. Ze względów organizacyjnych, z ważnych powodów, za zgodą przewodniczącego jury, Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia. Kolejność przesłuchań w formie listy będzie każdorazowo zamieszczana w dzień poprzedzający przesłuchanie w następujących punktach:
 • Pałac Kultury Zagłębia
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
 • miejsce zakwaterowania uczestników
 • strona internetowa www. spisakkonkurs.pl
 1. Koncert Laureatów odbędzie się 23 września 2018 r. Podczas Koncertu Laureatów nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Wszyscy laureaci zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów bez dodatkowej gratyfikacji. Absencja jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody pieniężnej. Program zostanie ustalony przez jury w porozumieniu z laureatami. Laureaci zobowiązani są do wykonania programu zgodnie z ww. ustaleniami.

VII ZAKWATEROWANIE I TRANSPORT

 1. Organizator zapewnia pobyt i pokrywa koszty zakwaterowania uczestników i ich akompaniatorów na czas udziału w Konkursie. Organizator nie zapewnia pobytu pozostałym osobom towarzyszącym uczestnikom.
 2. Uczestnicy pokrywają indywidualne koszty podróży i wyżywienia.
 3. Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu wizy. Na indywidualną prośbę uczestnika, Organizator może wydać i wysłać zaświadczenie o uczestnictwie w Konkursie.
 4. Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce. Zalecane jest posiadanie ww. ubezpieczenia ze względu na nieprzewidziane wypadki.

VIII JURY

 1. Jury Konkursu składa się z wybitnych artystów muzyków polskich i zagranicznych.
 2. Skład jury zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Regulamin prac jury zostanie ustalony na pierwszym posiedzeniu jury, przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych.
 4. Punktacja jurorów może zostać upubliczniona po każdym z etapów Konkursu, wyniki Konkursu są średnią z drugiego i trzeciego etapu przesłuchań.
 5. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

IX NAGRODY

 1. Wszystkim uczestnikom przyznawane są dyplomy wyłącznie w polskiej wersji językowej:
 • I etap – dyplom uczestnictwa
 • II etap – dyplom półfinalisty
 • III etap – dyplom finalisty
 1. Finalistom w każdej specjalności mogą zostać przyznane nagrody:
 • I nagroda – 12 000 zł brutto oraz statuetka
 • II nagroda – 9000 zł brutto oraz statuetka
 • III nagroda – 6000 zł brutto oraz statuetka
 • wyróżnienie – 3000 zł brutto
 1. Od nagród zostanie potrącony podatek, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w dniu 23 września 2018 r.
 2. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rachunek bankowy laureata, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi danych rachunku bankowego, na który ma być przesłana nagroda.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane na rzecz laureatów po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 proc. wartości nagrody. Organizator Konkursu jako płatnik przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu laureatów.
 4. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł: Laureat Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.
 5. Jury ma prawo zmienić układ nagród z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w regulaminie.
 6. Niezależnie od ww. nagród mogą zostać przyznane nagrody pozaregulaminowe.
 7. Nagrody o charakterze pozaregulaminowym, zarówno pieniężne, jak i rzeczowe, ufundowane przez instytucje i osoby prywatne, należy zgłosić do dyrektora artystycznego Konkursu przed rozpoczęciem trzeciego etapu Konkursu.
 8. Jury ma prawo nie przyznać nagród specjalnych lub zadecydować o ich podziale.

X PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), wykorzystanie i publikację wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z wykonaniem utworów i prawa wizerunku własnego wykonywanego podczas trwania Konkursu.
 3. Uczestnicy przenoszą ww. prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialne na poniższych polach eksploatacji:
 • utrwalenie
 • zwielokrotnienie w każdej technice
 • wprowadzenie do pamięci komputera, sieci internet lub innej
 • publiczne odtwarzanie i wykonywanie
 • wystawianie
 • wyświetlanie
 • najem
 • dzierżawa
 • wprowadzenie do obrotu handlowego
 • nadawanie, integralne transmisje, retransmisje za pomocą wizji lub fonii, przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne i satelitarne, oraz za pomocą sieci internet lub innej.
 1. Eksploatacja ww. praw na ww. polach będzie dokonywana przez podmioty uprawnione przez Organizatora.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu.

XI OCHRONA DANYCH

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Administratorem podanych danych będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1, w okresie od daty ich podania przez okres 2 lat; w przypadku przyznania nagród, dane osób nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych przez okres 5 lat.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz promocji 12. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.
 5. Na podstawie odrębnej zgody, dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu informacji uczestników o kolejnych edycjach Konkursu. W tym celu dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez uczestnika. Możesz, ale nie musisz wyrażać na to zgody.
 6. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
 • Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną przekazane do Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w celu organizacji zakwaterowania uczestników. Dane zostaną również zamieszczone na stronie internetowej spisakkonkurs.pl w celu informowania uczestników o kolejności przesłuchań, harmonogramie prób oraz wynikach poszczególnych etapów Konkursu.
 • Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i noty biograficznej zostaną przekazane do biura tłumaczeń w celu przełożenia tekstu na język polski lub angielski.
 • Dane wizerunkowe zostaną wykorzystane w celach marketingowych Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.
 1. Podając swoje dane osobowe, masz prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego (PUODO).
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
 3. W formularzu zgłoszenia konieczne jest zaakceptowanie (zaznaczenie) wszystkich zgód oznaczonych tzw. gwiazdką na przetwarzanie danych.

XII PROGRAM KONKURSU

 1. Organizatorzy informują o obowiązku i konieczności posiadania oryginalnych wydań materiałów nutowych utworów przedstawionych w programie Konkursu poszczególnych specjalności.
 2. Uczestnicy mogą dokonywać zmian w zgłoszonym do Konkursu programie, jednak nie później niż do 12 sierpnia 2018 r. Zmiany należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@palac.art.pl.
 3. Czas trwania przesłuchań pojedynczego uczestnika nie powinien przekroczyć: 20 min w I etapie, 40 min w II etapie, 20-30 min w III etapie (w zależności od specjalizacji).

FAGOT

*W I i II etapie dopuszcza się wykonania z nut.

**W III etapie jeden z utworów należy wykonać z pamięci.

 

I etap, dwa utwory:

 1. Michał Spisak Koncert na fagot (wersja z fortepianem)
 2. jeden utwór do wyboru, bez powtórek:
 • Johann Sebastian Bach I suita G-dur BWV 1007 cz. I i II
 • Johann Sebastian Bach II suita d-moll 7 BWV 1008 cz. I, II i III
 • Johann Sebastian Bach Partita BWV 1013 cz. II, III, IV

II etap, trzy utwory:

 1. Camille Saint-Saëns Sonata op. 168
 2. jeden utwór do wyboru:
 • Gustav Schreck Sonata op. 9
 • Robert Schumann Fantasiestücke op. 73 (dowolne opracowanie na fagot i fortepian, powtórki według uznania uczestnika)
 • Franz Berwald Konzertstück F-dur op. 2 (wersja na fagot z fortepianem)
 1. jeden utwór do wyboru:
 • Aleksander Tansman Sonatina na fagot i fortepian (z powtórką w I części)
 • Aleksander Tansman Suita na fagot i fortepian

III etap, dwa utwory z orkiestrą:

 1. Johann Nepomuk Hummel Koncert F-dur na fagot
 2. Michał Spisak Koncert na fagot (wersja z orkiestrą)

RÓG

*Utwory nie oznaczone jako „należy wykonać z pamięci”, można wykonać z nut.

 

I etap, trzy utwory:

 1. Ludwig van Beethoven Sonata F-dur op.17 na róg i fortepian (cz. I bez powtórki)
 2. jeden utwór do wyboru:
 • Malcolm Arnold Fantazja na róg op. 88
 • Sigurd Berge Horn-Lokk
 • Vitaly Bujanovsky España
 • Bernhard Krol Laudatio
 1. jeden utwór do wyboru, należy wykonać z pamięci:
 • Hermann Neuling Bagatelle na róg i fortepian
 • Franz Strauss Nocturno op. 7 na róg i fortepian
 • Paul Dukas Villanelle na róg i fortepian (bez wymogu grania dźwięków naturalnych)
 • Eugène Bozza En Forêt op. 40 na róg i fortepian

II etap, trzy utwory:

 1. Wolfgang Amadeus Mozart Rondo Es-dur KV 371 (wersja Henri Kling z fortepianem, utwór należy wykonać z pamięci)
 2. Wojciech Kilar Sonata na róg i fortepian (wydawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne)
 3. jeden utwór do wyboru:
 • Eugène Bozza Sur les Cimes na róg i fortepian
 • Marcel Bitsch Variations sur une Chanson Francaise na róg i fortepian
 • Jean Françaix Divertimento na róg i fortepian
 • Robert Schumann Adagio und Allegro, op. 70 na róg i fortepian

III etap, jeden utwór z orkiestrą:

 1. Richard Strauss Koncert nr 2 Es-dur na róg i orkiestrę

 

KONTRABAS

*W sytuacji utworów posiadających repetycje należy wykonywać je bez powtórek.

**Utwory należy wykonać z pamięci za wyjątkiem Sonat i utworu Zdzisława Szostaka.

I etap, trzy utwory:

 1. Édouard Nanny X Kaprysów solo na kontrabas, jeden utwór do wyboru:
 • Kaprys nr 2
 • Kaprys nr 6
 • Kaprys nr 8
 • Kaprys nr 10
 1. Hans Fryba Suita w dawnym stylu na kontrabas solo (dwie kontrastujące części do wyboru)
 2. jeden utwór do wyboru, cz. I z kadencją:
 • Karl Ditters von Dittersdorf Koncert E-dur
 • Johann Baptist Vanhal Koncert D-dur
 • Johannes Matthias Sperger Koncert nr 18 h-moll

II etap, trzy utwory:

 1. jeden utwór do wyboru:
 • Adolf Mišek Sonata nr 2 e-moll op. 6
 • František Hertl Sonata
 • Franz Schubert Sonata a-moll Arpeggione*
 • Johannes Brahms Sonata nr 1 e-moll op. 38*

*transkrypcje Sonat

 1. Zdzisław Szostak Ad Libitum et Quasi Polonaise (wydawnictwo: MERAKEL, nr katalogowy: 1559, cena: 42 zł)
 2. jeden utwór do wyboru
 • Giovanni Bottesini Capriccio di Bravura
 • Giovanni Bottesini Fantazja La Sonnambula
 • Reinhold Glière Scherzo op. 32 nr 2
 • Reinhold Glière Tarantella op. 9 nr 2

III etap, dwa utwory z orkiestrą:

 1. Giovanni Bottesini Allegro di Concerto Alla Mendelssohn
 2. Reinhold Glière Intermezzo op. 9 nr 1

 

XIII POZOSTAŁE

 1. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie należą do kompetencji jury, decyzje ma prawo podejmować dyrektor artystyczny Konkursu. Decyzje te są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawdo do zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 4. W maju 2018 r. niniejszy regulamin został dostosowany do przepisów RODO (XI OCHRONA DANYCH).

Pozostałe newsy